Finansowanie

 

             

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: „Uatrakcyjnienie oferty gastronomicznej w miejscowości Charzykowy poprzez uruchomienie restauracji LEŚNE BISTRO”, mająca na celu „Wprowadzenie na terenie Lokalnej Grupy Działania SANDRY BRDY nowych usług gastronomicznych tj. otwarcie swojej restauracji „LEŚNE BISTRO” poprzez samozatrudnienie Wnioskodawcy oraz zakup sprzętu i urządzeń wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. Prowadzenie opisanej działalności w okresie 2 lat od otrzymania płatności ostatecznej w Charzykowy przy ulicy Leśna 21.” współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: utworzenie miejsca pracy – samozatrudnienie, utworzenie firmy